۱۳ خرداد ۱۳۹۰ده گؤنده ریلیب
بؤلوم |        یازار :  المان
با وجود پرداختهاي سنگين دولت به جاعلان و تاريخسازان تخت جمشيد، در اثر استفاده از مصالح بي كيفيت در قسمتهاي جعلي تخت جمشيد، اين بناي نيمه ساخته يوناني دچار زنگ زدگي گرديد. قسمتهاي الحاقي به بنايي كه در دو هزار و پانصد سال از بين نرفته بود، هشتاد سال هم نتوانصتند دوام بياورند. اين ضايعه بزرگ را به تمامي باستانپرستان و مرتجعان تسليت عرض ميكنم!